6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ / TEDARİKÇİ / İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YILDIRIM TUZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. (“YILDIRIM KİMYA” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

Sözleşmelerin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuksal Süreçlerin Yürütülmesi ve Takibi
 • Şirket İçi Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması
 • İlgili Mevzuat Gereği Saklanması Gereken Bilgilerinizin Muhafazası;
 • Sözleşme, Ürün Talep ve Sipariş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal ve Hizmet Üretim, Satış, Satın Alma Süreç ve Operasyonlarının Organizasyonu ve Yönetimi
 • Ticari ve Finansal Operasyonların Yürütülmesi
 • Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik ve Alt Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
 • İletişim Faaliyetleri
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sizlerden (sözleşme, sipariş formu, teklif talebi veya formu, e-posta yazışmaları, kartvizit paylaşımı, web sitesi mesajları, iş ortaklarımızın paylaşımları) toplanmakta ve işlenmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntünüz kayıt altına alınmakta ve sınırlı olarak işlenmektedir.  Şirketimize/Şirketimizce sunulan hizmetlerden yararlanılması kapsamında fiziki ortamda yüz yüze ve elektronik ortamda internet sitesi, e-posta ve diğer dijital kanallardan bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olma ve/veya Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirketimiz tarafından toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.yildirimtuz.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize ait bilgi@yildirimkimya.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.